ပင္လယ္ႏွင့္တူေသာ... မိန္းမ

ပင္လယ္ႏွင့္တူေသာ… မိန္းမ

17/04/2023 admin 0

ပင္လယ္ႏွင့္တူေသာ… မိန္းမ အသက္ ၄၀ မွာ စတဲ့ဘဝ… အသက္ ၄၀ တန္းထဲ ဝင္လာၿပီ ဆိုရင္ ေတာင္တန္းေတြလည္း ေက်ာ္ျဖတ္ဖူးၿပီ၊ ျမစ္ေခ်ာင္း ေတြလည္း ျဖတ္ကူးဖူးၿပီ။ စစ္တာေတြေရာ တုတာေတြေရာ၊ လွတာေတြေရာ အက်ည္းတန္တာ ေတြေရာ၊ ေကာင္းတာေတြေရာ ဆိုးသြမ္းတာေတြေရာ၊ ခ်ိဳတာေတြေရာ ခါးသက္တာေတြေရာ […]