မိုးႀကိဳးသြားဆိုတာ လူအမ်ားစုထင္သလို ေကာင္းကင္က ပစ္ခ်လိုက္တာ မဟုတ္ပါ…

မိုးႀကိဳးသြားဆိုတာ လူအမ်ားစုထင္သလို ေကာင္းကင္က ပစ္ခ်လိုက္တာ မဟုတ္ပါ...
မိုးႀကိဳးသြားဆိုတာ လူအမ်ားစုထင္သလို ေကာင္းကင္က ပစ္ခ်လိုက္တာ မဟုတ္ပါ...

မိုးႀကိဳးသြားဆိုတာ လူအမ်ားစုထင္သလို ေကာင္းကင္က ပစ္ခ်လိုက္တာ မဟုတ္ပါ…

Fulgurite ဆိုတာဟာ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း ေျပာရရင္(မိုးႀကိဳးသြား) ကို ေခၚဆိုတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ကေလးဘဝကေန သိခဲ့တာကေတာ့ မိုးႀကိဳးသြား ဆိုတာ (ပုဆိန္)နဲ႔

ဆင္တူတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ တကယ္တမ္း မိုးႀကိဳးသြားဆိုတာဟာ… ပုဆိန္နဲ႔လည္း မတူသလို.. ခြၽန္ထက္တဲ့ အရာနဲ႔ ေကာင္းကင္ကေန တဆင့္ ေျမျပင္ကမာၻ႔သို႔ ပစ္ခ်လိုက္တာလည္း

မဟုတ္ဘူးေနာ္။ မိုးႀကိဳး ပစ္တယ္ဆိုတာ… အီလက္ထရစ္ ေရွာ့ခ္႐ိုက္ လိုက္တာလို႔ ဆိုလို ႏိုင္တယ္ေနာ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆိုရင္… လွ်ပ္စီးလက္ျခင္း( Lightning strikes ) လို႔လည္း ေခၚဆို တာပါ။

သာမာန္ မိုးၿခိမ္းၿပီးေတာ့ ပုံမွန္ လွ်ပ္စီးလက္တာဟာ ဘာမွ မျဖစ္ေပမဲ့လည္း… ရာသီဥတု အလြန္ပူျပင္းတဲ့ ေဒသမွာ သာမာန္ထက္ ပိုေသာ အပူရွိန္ျဖင့္ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္းဟာ… လူ၊ တိရိစာၦန္ သတၱဝါမ်ားႏွင့္

အပင္မ်ားကို ထိ့မွန္ပါက အသက္ ေ သဆုံးႏိုင္ၿပီးေတာ့… အပူရွိန္ေၾကာင့္ မီးေလာင္တာေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္တာပါ။ မိုးႀကိဳးသြား ဟု ထင္ျမင္ ယူဆထားသည့္ အရာမ်ားဟာ ေကာင္းကင္က က်ေရာက္လာတဲ့

အရာမ်ား မဟုတ္ပါဘူးေနာ္။ ဥပမာဆိုရင္… မာေၾကာ ခက္ထန္တဲ့ အရာေပၚသို႔ မိုးႀကိဳးလွ်ပ္စီး ထိမွန္ပါက မႈိင္းကပ္၊ မႈိင္းစြဲ႐ုံက လႊဲၿပီးေတာ့ မိုးႀကိဳးသြား ဆိုတာကို ရွာ မေတြ႕ႏိုင္ပါ။

ဥပမာ… ပင္လယ္ ကမ္းေျခ၊ ဖန္ခ်က္ ဆီလီကာ သဲေသာင္ျပင္မ်ား ေပၚ၌ မိုးႀကိဳး ပစ္ခ်ခံရပါက… ထိုေနရာ၌ လွ်ပ္စီး အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ဖန္ခ်က္ ဆီလီကာ သဲမ်ားဟာ အရည္ေပ်ာ္ၿပီးေတာ့… ယခုပုံပါအတိုင္း

ျဖစ္တည္ လာတာပါ။ အေရာင္အားျဖင့္လည္း မတူညီပါ၊ အသြင္သ႑န္ အားျဖင့္လည္း မတူညီပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ဘဲ မိုးႀကိဳးသြားဆိုတာ မရွိဘူးမဟုတ္ဘူး… ရွိတယ္..

အခ်ိဳ႕ဟာ ပုဆိန္ ပုံသ႑န္ ဖန္တီးၿပီးေတာ့ မိုးႀကိဳးသြားဟု ေျပာဆို၍ ေဆးကုစားေနတဲ့ လူလိမ္ေတြလည္း ရွိေနတာပါ။

source…နာ္ဂဲလယ္ထူး(စာေပပရဟိတ)#ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ ေပးပါသည္။ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Fulgurite ဆိုတာဟာ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း ေျပာရရင္(မိုးႀကိဳးသြား) ကို ေခၚဆိုတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ကေလးဘဝကေန သိခဲ့တာကေတာ့ မိုးႀကိဳးသြား ဆိုတာ (ပုဆိန္)နဲ႔

ဆင္တူတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ တကယ္တမ္း မိုးႀကိဳးသြားဆိုတာဟာ… ပုဆိန္နဲ႔လည္း မတူသလို.. ခြၽန္ထက္တဲ့ အရာနဲ႔ ေကာင္းကင္ကေန တဆင့္ ေျမျပင္ကမာၻ႔သို႔ ပစ္ခ်လိုက္တာလည္း

မဟုတ္ဘူးေနာ္။ မိုးႀကိဳး ပစ္တယ္ဆိုတာ… အီလက္ထရစ္ ေရွာ့ခ္႐ိုက္ လိုက္တာလို႔ ဆိုလို ႏိုင္တယ္ေနာ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆိုရင္… လွ်ပ္စီးလက္ျခင္း( Lightning strikes ) လို႔လည္း ေခၚဆို တာပါ။

သာမာန္ မိုးၿခိမ္းၿပီးေတာ့ ပုံမွန္ လွ်ပ္စီးလက္တာဟာ ဘာမွ မျဖစ္ေပမဲ့လည္း… ရာသီဥတု အလြန္ပူျပင္းတဲ့ ေဒသမွာ သာမာန္ထက္ ပိုေသာ အပူရွိန္ျဖင့္ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္းဟာ… လူ၊ တိရိစာၦန္ သတၱဝါမ်ားႏွင့္

အပင္မ်ားကို ထိ့မွန္ပါက အသက္ ေ သဆုံးႏိုင္ၿပီးေတာ့… အပူရွိန္ေၾကာင့္ မီးေလာင္တာေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္တာပါ။ မိုးႀကိဳးသြား ဟု ထင္ျမင္ ယူဆထားသည့္ အရာမ်ားဟာ ေကာင္းကင္က က်ေရာက္လာတဲ့

အရာမ်ား မဟုတ္ပါဘူးေနာ္။ ဥပမာဆိုရင္… မာေၾကာ ခက္ထန္တဲ့ အရာေပၚသို႔ မိုးႀကိဳးလွ်ပ္စီး ထိမွန္ပါက မႈိင္းကပ္၊ မႈိင္းစြဲ႐ုံက လႊဲၿပီးေတာ့ မိုးႀကိဳးသြား ဆိုတာကို ရွာ မေတြ႕ႏိုင္ပါ။

ဥပမာ… ပင္လယ္ ကမ္းေျခ၊ ဖန္ခ်က္ ဆီလီကာ သဲေသာင္ျပင္မ်ား ေပၚ၌ မိုးႀကိဳး ပစ္ခ်ခံရပါက… ထိုေနရာ၌ လွ်ပ္စီး အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ဖန္ခ်က္ ဆီလီကာ သဲမ်ားဟာ အရည္ေပ်ာ္ၿပီးေတာ့… ယခုပုံပါအတိုင္း

ျဖစ္တည္ လာတာပါ။ အေရာင္အားျဖင့္လည္း မတူညီပါ၊ အသြင္သ႑န္ အားျဖင့္လည္း မတူညီပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ဘဲ မိုးႀကိဳးသြားဆိုတာ မရွိဘူးမဟုတ္ဘူး… ရွိတယ္..

အခ်ိဳ႕ဟာ ပုဆိန္ ပုံသ႑န္ ဖန္တီးၿပီးေတာ့ မိုးႀကိဳးသြားဟု ေျပာဆို၍ ေဆးကုစားေနတဲ့ လူလိမ္ေတြလည္း ရွိေနတာပါ။

source…နာ္ဂဲလယ္ထူး(စာေပပရဟိတ)#ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ ေပးပါသည္။ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Unicode

မိုးကြိုးသွားဆိုတာ လူအများစုထင်သလို ကောင်းကင်က ပစ်ချလိုက်တာ မဟုတ်ပါ…

Fulgurite ဆိုတာဟာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပြောရရင်(မိုးကြိုးသွား) ကို ခေါ်ဆိုတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကလေးဘဝကနေ သိခဲ့တာကတော့ မိုးကြိုးသွား ဆိုတာ (ပုဆိန်)နဲ့

ဆင်တူတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ တကယ်တမ်း မိုးကြိုးသွားဆိုတာဟာ… ပုဆိန်နဲ့လည်း မတူသလို.. ချွန်ထက်တဲ့ အရာနဲ့ ကောင်းကင်ကနေ တဆင့် မြေပြင်ကမ္ဘာ့သို့ ပစ်ချလိုက်တာလည်း

မဟုတ်ဘူးနော်။ မိုးကြိုး ပစ်တယ်ဆိုတာ… အီလက်ထရစ် ရှော့ခ်ရိုက် လိုက်တာလို့ ဆိုလို နိုင်တယ်နော်။ တနည်းအားဖြင့် ဆိုရင်… လျှပ်စီးလက်ခြင်း( Lightning strikes ) လို့လည်း ခေါ်ဆို တာပါ။

သာမာန် မိုးခြိမ်းပြီးတော့ ပုံမှန် လျှပ်စီးလက်တာဟာ ဘာမှ မဖြစ်ပေမဲ့လည်း… ရာသီဥတု အလွန်ပူပြင်းတဲ့ ဒေသမှာ သာမာန်ထက် ပိုသော အပူရှိန်ဖြင့် လျှပ်စီးလက်ခြင်းဟာ… လူ၊ တိရိစ္ဆာန် သတ္တဝါများနှင့်

အပင်များကို ထိ့မှန်ပါက အသက် ေ သဆုံးနိုင်ပြီးတော့… အပူရှိန်ကြောင့် မီးလောင်တာတွေလည်း ဖြစ်နိုင်တာပါ။ မိုးကြိုးသွား ဟု ထင်မြင် ယူဆထားသည့် အရာများဟာ ကောင်းကင်က ကျရောက်လာတဲ့

အရာများ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ဥပမာဆိုရင်… မာကြော ခက်ထန်တဲ့ အရာပေါ်သို့ မိုးကြိုးလျှပ်စီး ထိမှန်ပါက မှိုင်းကပ်၊ မှိုင်းစွဲရုံက လွှဲပြီးတော့ မိုးကြိုးသွား ဆိုတာကို ရှာ မတွေ့နိုင်ပါ။

ဥပမာ… ပင်လယ် ကမ်းခြေ၊ ဖန်ချက် ဆီလီကာ သဲသောင်ပြင်များ ပေါ်၌ မိုးကြိုး ပစ်ချခံရပါက… ထိုနေရာ၌ လျှပ်စီး အပူချိန်ကြောင့် ဖန်ချက် ဆီလီကာ သဲများဟာ အရည်ပျော်ပြီးတော့… ယခုပုံပါအတိုင်း

ဖြစ်တည် လာတာပါ။ အရောင်အားဖြင့်လည်း မတူညီပါ၊ အသွင်သဏ္ဍန် အားဖြင့်လည်း မတူညီပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်ဘဲ မိုးကြိုးသွားဆိုတာ မရှိဘူးမဟုတ်ဘူး… ရှိတယ်..

အချို့ဟာ ပုဆိန် ပုံသဏ္ဍန် ဖန်တီးပြီးတော့ မိုးကြိုးသွားဟု ပြောဆို၍ ဆေးကုစားနေတဲ့ လူလိမ်တွေလည်း ရှိနေတာပါ။

source…နာ်ဂဲလယ်ထူး(စာပေပရဟိတ)#လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ် ပေးပါသည်။ ပြန်လည် မျှဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*