အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ ေအးခ်မ္းရာေနရာေလး... ေထရီမတို႔႐ြာ

အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ ေအးခ်မ္းရာေနရာေလး… ေထရီမတို႔႐ြာ

12/04/2023 admin 0

အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ ေအးခ်မ္းရာေနရာေလး… ေထရီမတို႔႐ြာ အမ်ိဳးသမီး သီးသန္႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း တရား အားထုတ္လိုသူမ်ားအတြက္ ေတာရရိပ္သာေလးတစ္ခု… ေယာဂီ ၃ ပါးတစ္ခန္း ထားတဲ့ ေရခ်ိဳးခန္း၊ ေရအိမ္ ပူးတြဲပါတဲ့ တစ္ထပ္ ေယာဂီေဆာင္ေလးေတြ ရွိတဲ့ေနရာ၊ ပါရမီ အႏုအရင့္ ရွိသူ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ကာယာႏုပႆနာမွ […]