ေျမ၀ယ္မယ္ဆို... ေျမအမ်ိဳးအစားအလိုက္ စစ္ေဆးရမည့္ စာ႐ြက္စာတမ္း ပုံစံမ်ား

ေျမ၀ယ္မယ္ဆို… ေျမအမ်ိဳးအစားအလိုက္ စစ္ေဆးရမည့္ စာ႐ြက္စာတမ္း ပုံစံမ်ား

19/04/2023 admin 0

ေျမ၀ယ္မယ္ဆို… ေျမအမ်ိဳးအစားအလိုက္ စစ္ေဆးရမည့္ စာ႐ြက္စာတမ္း ပုံစံမ်ား အိမ္ၿခံေျမ၊တိုက္ခန္း ဝယ္ယူမယ္ဆို ရင္ အိမ္ၿခံေျမ၊ တိုက္ခန္းအမ်ိဳးအစား အလိုက္ လိုအပ္တဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းေတြက အျပည့္အဝမတူညီႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမ၊ တိုက္ခန္း ဝယ္ယူတဲ့အခါ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္း အျပည့္အစုံကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမ ဝယ္ယူသူေတြအေနနဲ႔ […]