ေတြးေခၚပညာရွင္... ကြန္ျဖဴးရွပ္ ၏ မွတ္သား ဖြယ္ရာ စကားႀကီး ( ၁၀ )ခြန္း

ေတြးေခၚပညာရွင္… ကြန္ျဖဴးရွပ္ ၏ မွတ္သား ဖြယ္ရာ စကားႀကီး ( ၁၀ )ခြန္းေတြးေခၚပညာရွင္… ကြန္ျဖဴးရွပ္ ၏ မွတ္သား ဖြယ္ရာ စကားႀကီး ( ၁၀ )ခြန္း

15/02/2023 admin 0

ေတြးေခၚပညာရွင္… ကြန္ျဖဴးရွပ္ ၏ မွတ္သား ဖြယ္ရာ စကားႀကီး ( ၁၀ )ခြန္း ကြန္ျဖဴးရွပ္ ကို ကမာၻ႔ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရဲ႕ အေတာ္ဆု ေးေတြးေခၚပညာရွင္ အျဖစ္ လူေတြက အသိအမွတ္ ျပဳထားၾကပါတယ္။ ေတြးေခၚပညာရွင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္က… လူေတြကို လူမႈ ဆက္ဆံေရး၊ တရား […]