လူဝင္ဆံ့ခ်င္ပါသလား... ?ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်င္ပါသလား... ? ဒီ ႀတိဂံေလး မေမ့ပါနဲ႔

လူဝင္ဆံ့ခ်င္ပါသလား… ?ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်င္ပါသလား… ? ဒီ ႀတိဂံေလးကို မေမ့ပါနဲ႔

17/02/2023 admin 0

လူဝင္ဆံ့ခ်င္ပါသလား… ?ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်င္ပါသလား… ? ဒီ ႀတိဂံေလးကို မေမ့ပါနဲ႔ အၿမဲ ေျပာေလ့ ရွိတဲ့ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး ႀတိဂံေလးက … ၁ ။ Respect ေလးစားမႈ ၂ ။ Trust ယုံၾကည္မႈ ၃ ။ Love ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ […]