က်ြန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာျပည္က ေရွး႐ိုးစြဲ အယူအဆေတြကို... သိပၸံပညာျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း

က်ြန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာျပည္က ေရွး႐ိုးစြဲ အယူအဆေတြကို… သိပၸံပညာျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း

21/02/2023 admin 0

က်ြန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာျပည္က ေရွး႐ိုးစြဲ အယူအဆေတြကို… သိပၸံပညာျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း အရင္က ေရွး႐ိုးစြဲအယူဆေတြကို သိပၸံပညာက ေျဖရွင္းေပးႏိုင္တယ္ ။ အရင္တုန္းက နားမလည္လို႔ ေၾကာက္လို႔ မရွင္းျပႏိုင္လို႔ အစဥ္အဆက္စြဲခဲ့တဲ့အရာေတြအေပၚ မဟုတ္ေၾကာင္း လက္ေတြ႕ျပႏိုင္ရင္ အေကာင္းအဆိုးကို ပိုင္းျခားသိျမင္ႏိုင္မႈက ပိုျမင့္လာတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ အျပဳအမူကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မယ္။ ဥပမာ… […]