ေထာပတ္သီးပင္ကို စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးနည္း…

ေထာပတ္သီးပင္ကို စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးနည္း...
ေထာပတ္သီးပင္ကို စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးနည္း...

ေထာပတ္သီးပင္ကို စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးနည္း…

ေထာပတ္သီးသည္ ပူအိုက္စြတ္စိုေသာ ရာသီဥတုကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ျ။မန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိစိုက္ပ်ိဳးေနတဲ့ ေထာပတ္ ပင္မ်ားဟာ အေစ့မွ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ အပင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ေျမအမ်ိဳးအစား

ေထာပတ္စိုက္ပ်ိဳးမည့္ေျမသည္ ေရမ၀ပ္ေစရပါ။ ေရသြင္းေရထုတ္ လြယ္ကူရမည္ ျဖစ္သည္။ ေရထုတ္ရန္လြယ္ကူပါက ေျမေစး၊ သဲ၊ ေက်ာက္စရစ္ေျမမ်ားတြင္လည္း စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

ေအာက္ခံ ေက်ာက္ သား ခံေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမေအာက္ေရမ်က္ႏွာျပင္ (၃)ေပ အတြင္း ျဖစ္ေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အပင္ ကိုေသေစပါသည္။

ေျမခ်ဥ္ငံၫြန္းကိန္းမွာ (၉-၇) အတြင္းျဖစ္ထြန္းသည္။ အပင္ႀကီးထြား မႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေထာပတ္ပင္သည္ အပင္ႀကီးမ်ိဳးုျဖစ္သည္။ အျမစ္မ်ား၏(၈၀-၉၀)%ကို ေျမႀကီးအေပၚယံမွ (၂)ေပအနက္တြင္ ေတြ႕ရၿပီး (၆၅-၈၀) % ကိုေျမအေပၚယံမွ ၁၅ေပတြင္ ေတြ႕ရသည္။

အေစ့မွ အပင္ေပါက္ရန္ ၁ လခန႔္ၾကာသည္။ အပင္ တစ္ေပခန႔္အျမင့္တြင္ အ႐ြက္စထြက္သည္။ လိင္မဲ့မ်ိဳးပြားပင္ျဖစ္ပါက (၃)ႏွဏ္သက္တန္းတြင္ ပန္းစပြင့္ေသာ္လည္း အေစ့စိုက္ပင္မ်ား၌မူ(၇-၈)ႏွစ္ၾကာမွ ပန္းပြင့္သည္။

မ်ိဳးပြားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအသီးထြက္ေနေသာ ေထာပတ္ပင္မ်ားမွာအေစ့မွ စိုက္ပ်ိဳးထားခဲ့ေသာအပင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေအာက္ခံပင္ စိုက္ၿပီး ကိုင္းကူးပါက အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။

ပိုးမႊားေရာဂါကင္းစင္ေသာ အပင္မွ အသီးမွည့္ကို ယူ၍ (၅၀ ံ)စင္တီ ဂရိတ္ေရေႏြးမွာ နာရီ၀က္စိမ္ၿပီး၊ အေအးခံေျခာက္ေသြ႕ေစရမည္။ ထို႔ေနာက္ အေစ့အခြံကို ျခာ၍ ေအစ့၏ ထိပ္ႏွစ္ဘက္ကို အနည္းငယ္ ျဖတ္ကာ ေျမခ်စိုက္ရသည္။ အသီးအညႇာဖက္ကို အေပၚ၌ ထားရပါ သည္။

ေအာက္ခံပင္ပ်ိဳးရာတြင္ ပင္ၾကားတန္းၾကား (၁-၂)ေပထား ကာသဲကိုလက္မ၀က္ခန႔္ ဖုံးအုပ္ၿပီး အရိပ္ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ တစ္လခန႔္အၾကာအပင္ေပါက္လာပါက ေအာက္ခံပင္(၄)လက္မခန႔္တြင္ အဖူးကိုင္းဆက္ေပးရပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးနည္း

စိုက္က်င္းကို တစ္ေပအက်ယ္ထားၿပီး အျမစ္အရွည္ရွိသေ႐ြ႕ က်င္း အနက္ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေျမႀကီးမွာ ေရ၀င္ေရထြက္၊ ေလ၀င္ေလ ထြက္ေကာင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ပင္ၾကားတန္းၾကားအကြာအေဝး ကို ရာသီဥတု ေျမႏွင့္မ်ိဳးေပၚမူတည္၍ ပင္ၾကားxတန္းၾကား (၂၅x၂၅)ေပ သို႔မဟုတ္(၃၀x၃၀)ေပ ထားသင့္ပါသည္။ တစ္ဧကလွ်င္ အပင္ေရ(၄၈-၇၀)ပင္ ၀င္ဆန႔္ပါသည္။

ေျမမ်က္ႏွာျပင္မွ ေျမအနက္အနည္းငယ္ အတြင္း အျမစ္ျဖာေလ့ရွိသျဖင့္ ေပါင္းရွင္းရာတြင္ ေပါင္းသတ္ေဆး သုံးသင့္ပါသည္။ထယ္၊ ထြန္၊ ကရိယာမ်ားသုံးစြဲပါက အ်မစၠိဳ ထိခိုက္ ႏိုင္ပါသည္။ေပါင္းရွင္းၿပီးပါက အစိုဓာတ္ရေအာင္ ေျမကိုဖုံးအုပ္ေပး ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ေရသြင္းျခင္း

အ႐ြယ္ေရာက္ေသာ ေထာပတ္ပင္ တစ္ပင္အတြက္ ေရ (၅၀)ဂါလံ လိုအပ္ပါသည္။

ေျမၾသဇာ​​ေကြၽးျခင္း

အပင္သက္တမ္းအလိုက္ ဓာတ္ေျမၾသဇာေကြၽးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အ႐ြယ္မ်ားေသးရွည္ကာ႐ြက္ေၾကာၾကား၌အဝါေရာင္အေျပာက္မ်ား ျဖစ္လာပါက ဇင့္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္သျဖင့္ဇင့္ဓာတ္ပါေသာ ႐ြက္ျဖန္းေျမ ၾသဇာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအား ဖ်န္းေပးသင့္ပါသည္။

အပင္ျပဳစုျခင္း

အပင္ငယ္မ်ားကို ကိုင္းရွင္းျခင္း အနည္းငယ္သာျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ အပင္၏ ထိပၹဴး၊ အၫြန႔္မ်ား၊ ေထာင္မတ္မလာမီ ျဖတ္ေပးသင့္ပါသည္။ ကိုင္းရွင္းမႈမ်ား လြန္သြားပါကလည္း အသီးထြက္ေနာ္ကက်ၿပီး အသီး ထြက္ေလွ်ာ့သြားပါသည္။

အပင္အျမင့္ (၁၅-၂၅xေပသာ ထားသင့္ပါ သည္။ သို႔မွသာ အသီးခူးရန္လြယ္ကူၿပီး ေလဒဏ္ခံႏိုက္ကာ အပင္ျပဳ စုရန္လြယ္ကူမည္ျဖစ္ပါသည္။ အပင္ႀကီးမ်ားတြင္ အသီးခူးၿပီးသည္ႏွင့္ ကိုင္းရွင္းသင့္ပါသည္။

အပင္စိတ္စိတ္စိုက္ခဲ့သည့္ အခင္းမ်ားတြင္ တစ္ဧက အပင္ (၁၁၀)ထားၿပီး အသီးသီးၿပီးေသာ မသန္စြမ္းသည့္ အပင္မ်ားကိုရွင္းပစ္ကာ အပင္ေရ (၇၀)ထိေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ အပင္ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ပထမႏွစ္တြင္ (၁၈x၁၈)ေပ၊ ဒုတိယ (၆)ႏွစ္တြင္ (၃၆x၃၆)ေပအထိ ပင္ေရေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။

အထြက္ႏႈန္း

တစ္ဧကလွ်င္ ေထာပတ္သီး (၂-၅)တႏၴိ ထြက္ႏိုင္ပါသည္။ ေထာပတ္သီးသည္ ရင့္လာသည့္တိုင္ အပင္ေပၚတြင္ရက္သတၱပတ္ၾကာၾကာရွိေနႏိုင္ပါသည္။

အသီးရင့္မ်ားကို (၂ရံ)စင္တီဂရိတ္တြင္ ထားပါက တစ္ပတ္အတြင္း မွည့္ၿပီး (၅ ံ)စင္တီဂရိတ္တြင္ ထားမည္ဆို ပါက တစ္လၾကာမွ ရင့္မွည့္ပါသည္။ မရင့္မီခူးပါကေကာင္းစြာ မမွည့္လာ ေတာ့ေပ။

ခရက္ဒစ္#စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာ#ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ ေပးပါသည္။ျပန္လည္ မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Unicode

ထောပတ်သီးပင်ကို စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးနည်း…

ထောပတ်သီးသည် ပူအိုက်စွတ်စိုသော ရာသီဥတုကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အပင်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိစိုက်ပျိုးနေတဲ့ ထောပတ် ပင်များဟာ အစေ့မှ စိုက်ပျိုးတဲ့ အပင်များ ဖြစ်ပါတယ်။

မြေအမျိုးအစား

ထောပတ်စိုက်ပျိုးမည့်မြေသည် ရေမဝပ်စေရပါ။ ရေသွင်းရေထုတ် လွယ်ကူရမည် ဖြစ်သည်။ ရေထုတ်ရန်လွယ်ကူပါက မြေစေး၊ သဲ၊ ကျောက်စရစ်မြေများတွင်လည်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။

အောက်ခံ ကျောက် သား ခံနေလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ မြေအောက်ရေမျက်နှာပြင် (၃)ပေ အတွင်း ဖြစ်နေလျှင်သော်လည်းကောင်း နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း အပင် ကိုသေစေပါသည်။

မြေချဉ်ငံညွန်းကိန်းမှာ (၉-၇) အတွင်းဖြစ်ထွန်းသည်။ အပင်ကြီးထွား မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှု ထောပတ်ပင်သည် အပင်ကြီးမျိုးုဖြစ်သည်။ အမြစ်များ၏(၈၀-၉၀)%ကို မြေကြီးအပေါ်ယံမှ (၂)ပေအနက်တွင် တွေ့ရပြီး (၆၅-၈၀) % ကိုမြေအပေါ်ယံမှ ၁၅ပေတွင် တွေ့ရသည်။

အစေ့မှ အပင်ပေါက်ရန် ၁ လခန့်ကြာသည်။ အပင် တစ်ပေခန့်အမြင့်တွင် အရွက်စထွက်သည်။ လိင်မဲ့မျိုးပွားပင်ဖြစ်ပါက (၃)နှဏ်သက်တန်းတွင် ပန်းစပွင့်သော်လည်း အစေ့စိုက်ပင်များ၌မူ(၇-၈)နှစ်ကြာမှ ပန်းပွင့်သည်။

မျိုးပွားခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအသီးထွက်နေသော ထောပတ်ပင်များမှာအစေ့မှ စိုက်ပျိုးထားခဲ့သောအပင်များဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အောက်ခံပင် စိုက်ပြီး ကိုင်းကူးပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

ပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်သော အပင်မှ အသီးမှည့်ကို ယူ၍ (၅၀ ံ)စင်တီ ဂရိတ်ရေနွေးမှာ နာရီဝက်စိမ်ပြီး၊ အအေးခံခြောက်သွေ့စေရမည်။ ထို့နောက် အစေ့အခွံကို ခြာ၍ အေစ့၏ ထိပ်နှစ်ဘက်ကို အနည်းငယ် ဖြတ်ကာ မြေချစိုက်ရသည်။ အသီးအညှာဖက်ကို အပေါ်၌ ထားရပါ သည်။

အောက်ခံပင်ပျိုးရာတွင် ပင်ကြားတန်းကြား (၁-၂)ပေထား ကာသဲကိုလက်မဝက်ခန့် ဖုံးအုပ်ပြီး အရိပ်ပြုလုပ်ပေးရပါမည်။ တစ်လခန့်အကြာအပင်ပေါက်လာပါက အောက်ခံပင်(၄)လက်မခန့်တွင် အဖူးကိုင်းဆက်ပေးရပါသည်။

စိုက်ပျိုးနည်း

စိုက်ကျင်းကို တစ်ပေအကျယ်ထားပြီး အမြစ်အရှည်ရှိသရွေ့ ကျင်း အနက်ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ မြေကြီးမှာ ရေဝင်ရေထွက်၊ လေဝင်လေ ထွက်ကောင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပင်ကြားတန်းကြားအကွာအဝေး ကို ရာသီဥတု မြေနှင့်မျိုးပေါ်မူတည်၍ ပင်ကြားxတန်းကြား (၂၅x၂၅)ပေ သို့မဟုတ်(၃၀x၃၀)ပေ ထားသင့်ပါသည်။ တစ်ဧကလျှင် အပင်ရေ(၄၈-၇၀)ပင် ဝင်ဆန့်ပါသည်။

မြေမျက်နှာပြင်မှ မြေအနက်အနည်းငယ် အတွင်း အမြစ်ဖြာလေ့ရှိသဖြင့် ပေါင်းရှင်းရာတွင် ပေါင်းသတ်ဆေး သုံးသင့်ပါသည်။ထယ်၊ ထွန်၊ ကရိယာများသုံးစွဲပါက အျမစ္ကို ထိခိုက် နိုင်ပါသည်။ပေါင်းရှင်းပြီးပါက အစိုဓာတ်ရအောင် မြေကိုဖုံးအုပ်ပေး ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ရေသွင်းခြင်း

အရွယ်ရောက်သော ထောပတ်ပင် တစ်ပင်အတွက် ရေ (၅၀)ဂါလံ လိုအပ်ပါသည်။

မြေသြဇာကျွေးခြင်း

အပင်သက်တမ်းအလိုက် ဓာတ်မြေသြဇာကျွေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အရွယ်များသေးရှည်ကာရွက်ကြောကြား၌အဝါရောင်အပြောက်များ ဖြစ်လာပါက ဇင့်ချို့တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်သဖြင့်ဇင့်ဓာတ်ပါသော ရွက်ဖြန်းမြေ သြဇာ တစ်မျိုးမျိုးအား ဖျန်းပေးသင့်ပါသည်။

အပင်ပြုစုခြင်း

အပင်ငယ်များကို ကိုင်းရှင်းခြင်း အနည်းငယ်သာပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ အပင်၏ ထိပ္ဖူး၊ အညွန့်များ၊ ထောင်မတ်မလာမီ ဖြတ်ပေးသင့်ပါသည်။ ကိုင်းရှင်းမှုများ လွန်သွားပါကလည်း အသီးထွက်နော်ကကျပြီး အသီး ထွက်လျှော့သွားပါသည်။

အပင်အမြင့် (၁၅-၂၅xပေသာ ထားသင့်ပါ သည်။ သို့မှသာ အသီးခူးရန်လွယ်ကူပြီး လေဒဏ်ခံနိုက်ကာ အပင်ပြု စုရန်လွယ်ကူမည်ဖြစ်ပါသည်။ အပင်ကြီးများတွင် အသီးခူးပြီးသည်နှင့် ကိုင်းရှင်းသင့်ပါသည်။

အပင်စိတ်စိတ်စိုက်ခဲ့သည့် အခင်းများတွင် တစ်ဧက အပင် (၁၁၀)ထားပြီး အသီးသီးပြီးသော မသန်စွမ်းသည့် အပင်များကိုရှင်းပစ်ကာ အပင်ရေ (၇၀)ထိလျှော့ချနိုင်ပါသည်။ အပင်လျှော့ချရာတွင် ပထမနှစ်တွင် (၁၈x၁၈)ပေ၊ ဒုတိယ (၆)နှစ်တွင် (၃၆x၃၆)ပေအထိ ပင်ရေလျှော့ချနိုင်ပါသည်။

အထွက်နှုန်း

တစ်ဧကလျှင် ထောပတ်သီး (၂-၅)တန္ထိ ထွက်နိုင်ပါသည်။ ထောပတ်သီးသည် ရင့်လာသည့်တိုင် အပင်ပေါ်တွင်ရက်သတ္တပတ်ကြာကြာရှိနေနိုင်ပါသည်။

အသီးရင့်များကို (၂ရံ)စင်တီဂရိတ်တွင် ထားပါက တစ်ပတ်အတွင်း မှည့်ပြီး (၅ ံ)စင်တီဂရိတ်တွင် ထားမည်ဆို ပါက တစ်လကြာမှ ရင့်မှည့်ပါသည်။ မရင့်မီခူးပါကကောင်းစွာ မမှည့်လာ တော့ပေ။

ခရက်ဒစ်#စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ#လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ် ပေးပါသည်။ပြန်လည် မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*