ကံနိမ့္ေနလ်ွင္... ကံျမႇင့္နည္းမ်ား

ကံနိမ့္ေနလ်ွင္… ကံျမႇင့္နည္းမ်ား

17/11/2022 admin 0

ကံနိမ့္ေနလ်ွင္… ကံျမႇင့္နည္းမ်ား (1) မိဘအဝတ္အစား ေလွ်ာ္ပါ။ (2) မိဘ ကို ျပဳစုပါ။ (3) မိဘကို ေန႔စဥ္ ကန္ေတာ့ပါ။ (4) မိမိအိမ္ ကို သန္႔ရွင္းပါ။ (5) မိမိအိမ္ မ်က္ႏွာစာ ကို သန္႔ရွင္းပါ။ (6) ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ သန္႔ရွင္းပါ။ […]