ခိုးရာလိုက္ေျပးတဲ့ မိန္းကေလးနဲ႕ ေတာင္းရမ္းလက္ထပ္ခံရတဲ့ မိန္းကေလး ဘာကြာလဲ... သိခ်င္သူမ်ားအတြက္

ခိုးရာလိုက္ေျပးတဲ့ မိန္းကေလးနဲ႕ ေတာင္းရမ္းလက္ထပ္ခံရတဲ့ မိန္းကေလး ဘာကြာလဲ… သိခ်င္သူမ်ားအတြက္

07/11/2022 admin 0

ခိုးရာလိုက္ေျပးတဲ့ မိန္းကေလးနဲ႕ ေတာင္းရမ္းလက္ထပ္ခံရတဲ့ မိန္းကေလး ဘာကြာလဲ… သိခ်င္သူမ်ားအတြက္ ခိုးေျပးလို႔ လက္ထပ္ရတဲ့ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္တန္ဖိုးနဲ႔… တင့္ေတာင္းတင့္တယ္ လူႀကီးစုံရာနဲ႔ တင္ေတာင္းခံရတဲ့ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္… တန္ဖိုး ဘယ္လိုမွမတူႏိုင္ဘူး။ ပစၥည္းေတာင္မွ သူ႔တန္ဖိုးအေလ်ာက္ ေဈးႀကီးေပးဝယ္တာနဲ႔ ခိုးၿပီး အလကားရတဲ့ ခိုးရာပစၥည္း တန္ဖိုးအသီးသီးရွိတာပဲ။ ေနာက္တစ္ခ်က္… […]